شماره‌ جدید ( بهار 1396) مجله علمی- پژوهشی جامعه‌ شناسی ایران با مقاله‌ های زیر منتشر شد.

  • نقد دیدگاه بودریار درباره نقش رسانه در شکل گیری مسئله اجتماعی و امر واقع / محمدجواد زاهدی، نوراله نورانی
  • ناسيوناليسم و قوميت در ايران / سيد آيت الله ميرزايي
  • احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری در شهر مشهد / حسین اکبری، احمد میرمحمدتبار
  • بنیان‏ های تصوّری نظم اجتماعی در اندیشة‏ُِ شیخ فضل‏ الله نوری / حمید نادری نورعینی، حسن محدثی
  • کنکاشی جامعه شناختی در مفاهيم و شیوه هاي درمان سنتی ناباروری زنان: تحلیل کمی و کیفی / سیده زهره بزرگ نژاد شیاده، امیر ملکی، شیرین احمدنیا
  • واکاوی رابطة هویّت ملّی و میزان دین‌داری  در مناطق در حال گذار (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) / اصغر میرفردی ، عبدالله ولی‌نژاد

مقاله‌های این شماره از مجله جامعه شناسی ایران بزودی در سایت مجله به آدرس jsi-isa.ir در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

مجله جامعه شناسی 1 96