راهنمایی ارزیابی رفتارهای پرخطرراهنمای ارزیابی سریع رفتارهای پرخطر و ارائه پاسخ در کودکان خیابانی ایران، ارائه یک تجربه

گروه نويسندگان: معصومه دژمان، مروئه وامقی، پيام روشنفكر، حسن رفيعی، آمنه ستاره‌فروزان، مجيد رضازاده، پريسا فاضلی.

ويراستاران: زينب احمدی، مهدی فخرزاده.

‏مشخصات نشر: تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی‏‫، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۲ص.: جدول.