راهنمای تنظیم مقالات مجله مطالعات اجتماعی ایران

1ـ مقاله تایپ شده حتی‏الامکان کمتر از 30 صفحه A4 در سه نسخه و به همراه دیسکت آن به دفتر مجله ارسال شود.
2ـ پیشنهاد می‏شود ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:
2ـ1ـ عنوان مقاله، و ذکر نام و نام‏خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر آن
2ـ2ـ چکیده مقاله: شامل موضوع، چارچوب نظری، روش‏شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده، بین 100 تا 150 کلمه و سپس کلید واژگان به زبان فارسی
2ـ3ـ مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف
2ـ4ـ بررسی پیشینه: موضوع و چارچوب نظری و طرح پرسش‏ها / یا فرضیات تحقیق
2ـ5ـ روش‏شناسی تحقیق: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده‏ها
2ـ6ـ ارائه یافته‏ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها
2ـ7ـ خلاصه و نتیجه‏گیری
2ـ8ـ یادداشت‏ها و پیوست‏ها (در صورت لزوم)
2ـ9ـ فهرست منابع فارسی و انگلیسی
2ـ10ـ خلاصه‏ای از سوابق و علایق آموزشی و پژوهشی نویسنده/ نام دانشگاه یا مؤسسه وابسته/ نشانی الکترونیکی
2ـ11ـ چکیده انگلیسی همراه با کلید واژه‏ها در پایان مقاله
3ـ شیوه ارجاع و استناد
3ـ1ـ ارجاع در متن مقاله
پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیرمستقیم: (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات)
یادآوری: در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.
3ـ2ـ ارجاع در پایان مقاله
فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.
3ـ2ـ1ـ کتاب
تألیف: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام، (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: موسسه انتشاراتی
ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام، (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار، موسسه انتشاراتی (متن ترجمه شده)
3ـ2ـ2ـ مقاله
مجلات: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار)، ”عنوان مقاله“، عنوان مجله، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله
مجموعه مقالات: نام خانوادگی تدوین‏کننده مجموعه، نام، (سال انتشار مجموعه)، ”عنوان مقاله“، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: موسسه انتشاراتی، شماره صفحات مقاله
3ـ2ـ3ـ منابع اینترنتی
نام خانوادگی نویسنده، نام، (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط)، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)
4ـ شرایط پذیرش مقالات
4ـ1ـ مقاله متناسب با سیاست مجله مطالعات اجتماعی ایران باشد.
4ـ2ـ قبلاً چاپ نشده و ترجیحاً برای نشریات داخلی یا خارجی فرستاده نشده باشد.
4ـ3ـ مقالات رسیده توسط داوران مجله که به وسیله هیأت تحریریه معین می‏شوند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت هیئت تحریریه مجله مطالعات اجتماعی ایران است.
4ـ4ـ هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی) آزاد است.
4ـ5ـ مقاله‏های ارسالی برگشت داده نمی‏شوند.

همه حقوق این پایگاه برای «انجمن جامعه‌شناسی ایران» محفوظ است. (خبرخوان - RSS)

Powered By: KhorshidChehr