تازه‌ها

یادداشت‌ ماه

گزارش نشست‌ها

مرکز آموزش‌ های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران، دوره های آموزشی فلسفه و نظریه اجتماعی، نظریه‌ها و بینش‌های جامعه شناسی و روش ها و فنون پژوهش را در فصل پائیز برگزار می کند.

 

روز عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره
شنبه بازاندیشی در فمنیسم ایرانی: تجدد ایرانی و گفتمان فمنیستی ایران(طرح درس) دکتر رحیم محمدی 8ساعت (4جلسه2ساعته) 17مهر 18:30-16:30 60 هزارتومان
هنر ایران در نظریه ها و رویکردهای جامعه شناسی هنر (طرح درس) دکتر محمدرضا مریدی 12ساعت (4جلسه 3 ساعته) 24 مهر 19:00-16:00 100هزارتومان
مقاله نویسی در علوم اجتماعی دکتر حسن محدثی گیلوائی 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 22 آبان 18:00-16:00 90هزارتومان
           
یکشنبه عکاسی مستند زبان علوم انسانی (طرح درس) علی اکبر شیرژیان 15ساعت (5 جلسه 3 ساعته) - 19:00-16:00 250 هزارتومان
خوانش متون اندیشه اجتماعی به زبان انگلیسی(طرح درس) دکتر مریم عالم زاده 15ساعت (5 جلسه 3 ساعته) 7 آذر 19:00-16:00 100 هزارتومان
دوشنبه روش تحقیق کیفی: گراندد تئوری (طرح درس) دکتر مقصود فراستخواه 16ساعت (8 جلسه 2 ساعته) 10 آبان 17:30-19:30 120هزارتومان
نابرابری اجتماعی (طرح درس( دکتر حسین پرویز اجلالی 4جلسه 3 ساعته 19مهر 16:30-19:30 80هزارتومان
ویرایش محتوایی(طرح درس) دکتر نیره توکلی 6ساعت (2 جلسه 3 ساعته) 26مهر 16:30-19:30 60 هزارتومان
فلسفه نگارش و فرم های نوشتن (طرح درس) دکتر محمدعلی مرادی 24ساعت (12جلسه 2 ساعته) 1 آذر 17:30-19:30 150هزارتومان
سه شنبه آشنائی با روشهای معرفی و نقد کتاب (طرح درس) دکتر شهلا اعزازی 16ساعت (8جلسه 2 ساعته) 27 مهر 10:00-12:00 120هزارتومان
سیری در دستگاه نظری مارکس (به نسبت ارتباط جامعه شناسی نظری و جامعه شناسی تفسیری) (طرح درس) دکترحسین ابوالحسن تنهایی 16ساعت (8جلسه2ساعته) 4 آبان 18:00-16:00 120 هزارتومان
کاربرد spss در مطالعات اجتماعی (مقدماتی و پیشرفته)(طرح درس) غلامحسین حبیبی 40ساعت (10جلسه 4 ساعته) 4 آبان 20:00-16:00 360هزارتومان
چهارشنبه تحلیل گفتمان(طرح درس) دکتر آرش حیدری 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 14 مهر 18:00-16:00 100هزارتومان
نقد متون و نظریه های جامعه (طرح درس) دکتر حسن محدثی گیلوائی 12ساعت (4جلسه 3 ساعته) 3 آذر 20:00-17:00 100هزارتومان
فرایند انجام پژوهش کمی(طرح درس) غلامحسین حبیبی 18ساعت (6جلسه 3 ساعته) 17 آذر 17:00-20:00 150هزارتومان
پنج شنبه جدال عقل و تجربه درفلسفه مدرن (طرح درس) دکتر محمد مهدی اردبیلی 14ساعت (7جلسه 2 ساعته) 29 مهر 16:00-18:00 100 هزار تومان
روش مردم نگاری (طرح درس) دکتر جبار رحمانی 8ساعت (2جلسه 4 ساعته) 4 آذر 13:00-9:00 70هزارتومان
روایت شناسی فضای شهری: از شهر- نشانه تا شهر- روایت(طرح درس) دکتر حمیدرضا شعیری 8ساعت (2جلسه 4 ساعته) 18 آذر 13:00-9:00 100هزارتومان
جمعه پدیدار شناسی در علوم اجتماعی دکتر بیژن عبدالکریمی 12 ساعت (2 جلسه 6 ساعته) 28 آبان 15:00-9:00 110هزارتومان
کارگاه گزارش نویسی در تحقیق کیفی (مفهوم سازی،تیپولوژی و نظریه سازی) (طرح درس) دکتر عباس کاظمی یکروزه (8 ساعته) 19 آذر 18:00-9:00 80هزارتومان
مدل سازی معادله ساختاری با Amos Graphics(از مقدماتی تا پیشرفته)(طرح درس) غلامحسین حبیبی 20ساعت (5جلسه 4 ساعته) 19 آذر 14:30-18:30 200هزارتومان

چند رسانه ای

مجله جامعه شناسی

مجله مطالعات

پیوندها

حمایت از انجمن

سامانه عضویت

شمس