45در راستای برگزاری سلسله نشست‌های انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر یزد با همکاری دانشکده علوم اجتماعی، نشست علمی «ضرورت استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری در پژوهش‌های کمی» با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالن اجتماعات ساختمان استقلال دانشگاه یزد روز دوشنبه 23 فروردین 1395 برگزار شد.

به گزارش دریافتی از دانشکده علوم اجتماعی در این نشست دکتر سیدعلیرضا افشانی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد به گسترش روزافزون استفاده از مد‌ل‌های معادله ساختاری در پژوهش‌های کمی اشاره و دلایل متعددی برای این موضوع ارائه کرد. وی از جمله مهم‌ترین این دلایل را امکان بررسی تحلیل‌های چندمتغیره پیچیده، امکان ترکیب تعداد گروه و تعداد مدل در مدل‌سازی، امکان مطالعه هم‌زمان جریان علّی بین متغیرهای مشاهده شده، مشکل بودن انجام محاسبات مربوط به مدل‌ها به صورت دستی، اعمال نشدن خطای جزیی و کلی در تخمین مدل در روش سنتی، مطلوب نبودن گرافیک در روش‌های قبلی، نبود هم‌زمان تحلیل عاملی و تحلیل مسیر در کنار هم در روش‌های قبلی، عدم برازندگی مناسب مدل، عدم ارایه شاخص‌های برازش مختلف در روش‌های قبلی، رشد و توسعه مدل‌سازی معادله ساختاری در سی سال اخیر و دسترسی آسان به نرم‌افزارهای مدل‌سازی معادله ساختاری عنوان کرد. وی برخی از مهم‌ترین بروندادهای معادلات ساختاری را، تخمین روابط چندگانه به کمک تحلیل مسیر، قابلیت سنجش متغیرهای پنهان، محاسبه خطای اندازه‌گیری، محاسبه ضرایب مستقیم و غیرمستقیم، محاسبه تأثیر هم‌خطی و شاخص‌های نیکویی برازش ذکر کرد. دکتر افشانی با مروری بر سیر تکامل مدل معادلات ساختاری و معرفی اجمالی نرم‌افزارهای مختلف مربوط به آن، در مورد اقدامات اولیه‌ای که قبل از محاسبه مدل باید صورت گیرد و تفاوت‌های بین مدل رگرسیون، مدل مسیر، مدل عاملی تاییدی و مدل معادله ساختاری توضیحاتی را ارائه کرد. در انتهای این نشست به سوالات حاضران پاسخ داده شد.

منبع: سایت دانشگاه یزد