نشست انتخابات و تردمیل های اجتماعی روز دوشنبه مورخه 26 تیرماه 96 در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران با سخنرانی داروین صبوری برگزار گردیددر این نشست که به همت گروه آینده پژوهی اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد، ابتدا عذرا مرادی به تشریح لزوم چنین گفتمان هایی در بافت جامعه  علمی کشور پرداخت و خاطر نشان کرد: کنش انتخاباتی و ردگیری مشخصه های آن، می تواند چراغ راهی برای آسیب شناسی و مطالعات آینده پژوهی سیاسی در حیات اجتماعی ایران باشد.

سپس داروین صبوری، سخنران این نشست، بحث خود را آغاز کرد و نظریه های متفاوت در توسعه سیاسی ایران را نام برد و با اشاره به کتاب های موجود در این بحث، شکاف های تمدنی در بطن جامعه ایران را بزرگترین خطر برای توسعه سیاسی ایران دانست.

وجود شکاف های تاریخی در لوای جدال سنت و مدرنیته در ایران، موضوع دیگری بود که این استاد دانشگاه به آن اشاره نمود و برای تشریح مبانی نظری خود، از مثال های تاریخی در انقلاب مشروطه و موانع توسعه سیاسی، اجتماعی آن نام برد.

رویکرد تئولوژیک در مبانی سیاسی تاریخ معاصر ایران، علی الخصوص پس از انقلاب 57 و پیوند دین و سیاست در این برهه از تاریخ، از دیگر موارد مورد اشاره سخنران بود که عقیده داشت این رویکرد، مبانی زیست تجربه قدسی شهروندان را تحت شعاع خود قرار داده است.

او در پایان با تقسیم بندی گفتمان انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 96، آن را به سه دوره قبل از انتخابات، تنور انتخاباتی و پساانتخاباتی، به نقش ادبیات دماگوژیک و تشریح موردی آن در دو سمت رقابت ها پرداخت و این گفتمان های انتخاباتی را در بیشتر موارد، ضد انسجام اجتماعی و تلف کردن سرمایه های اجتماعی خواند.

پس از اتمام سخنرانی، نیم ساعت از نشست نیز به حضار و مخاطبین اختصاص داده شد که با طرح سوالات و پرسش و پاسخ حضار همراه بود.