برگزار کنندگان: با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن بین المللی جامعه شناسی، دانشگاه آمریکایی بیروت و شماری دیگر از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی منطقه

زمان برگزاری: 25 و 26 آوریل 2015 (6 و 7 اردیبهشت 1394)

مکان برگزاری: دانشگاه بیروت

فراخوان مقاله همایش

برنامه زمانی کنفرانس

کتابچه چکیده مقالات