اعضای هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران دوره نهم (اردیبهشت 1398-1395) 

اعضای اصلی هیات مدیره:

سید حسین سراج زاده

 

 

سید حسین سراج زاده (رئیس انجمن)

 

 

 

 

سوسن باستانی

 

 

 

سوسن باستانی (نایب رئیس)

 

 

حسین ایمانی جاجرمی

 

 

 حسین ایمانی جاجرمی (خزانه دار)

 

 

 

حمیدرضا جلایی پور

 

 

حمیدرضا جلایی پور (انصراف)

 

 

 

شیرین  احمدنیا

 

 

 شیرین احمدنیا 

 

 

 

 

سیامک زند رضوی

 

 

 

سیامک زند رضوی

 

 

 

حسین پرویز اجلالی

 

 حسین پرویز اجلالی

 

 

 

روشنفکر

 

 

 پیام روشنفکر*

 

 

 

عضو علی البدل هیات مدیره: 

سید جواد میری

 

 

 

سید جواد میری (عضو علی البدل)

 

 

 

بازرسان اصلی و علی البدل:

محمد امین قانعی راد

 

 

 

محمد امین قانعی راد (بازرس اصلی)

 

 

پردیس عامری

 

 

 

 

پردیس عامری (بازرس علی البدل) 

 

 

 

*با انصراف آقای دکتر حمیدرضا جلایی پور از اعضای منتخب اصلی هیات مدیره، از شهریور 1396، آقای پیام روشنفکر، عضو علی البدل اول، در ترکیب اصلی هیات مدیره جایگزین ایشان شدند.

اعضای دوره‌های پیشین هیأت مدیره

اعضای هیات موسس