همکاران ثابت انجمن

اعظم فلاحمدیر داخلی مجله جامعه‌ شناسی ایران m.jameshenasi@gmail.com 

و مدیر داخلی مجله مطالعات اجتماعی ایران  motaleat.isa@gmail.com

ژیلا آور- مسئول دفتر iran_sociology@yahoo.com 

حمزه‌ علی کشوری- مسئول تدارکات و پشتیبانی


 

سایر همکاران انجمن

فاطمه مقدم- مسئول وب سایت انجمن جامعه شناسی ایران info@isa.org.ir

مریم غلامی- کارشناس مرکز آموزش های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران  

پیمان فیوضات- مسئول اشتراک نشریات انجمن جامعه‌ شناسی ایران eshterakmajalat@isa.org.ir