شماره بهار 96 مجله مطالعات اجتماعی ایران با مقاله های زیر منتشر شد.

دوره یازدهم، شماره1، بهار 1396

اولین ویژه نامه جامعه‌شناسی خانواده

  • تحلیل جامعه شناختی گفتمان‌های خانواده در مذاکرات مجالس قانونگذاری ایران( از 1320 تا 1357)/ نوریه انصارین، حسن سرایی، باقر ساروخانی، فیروز راد
  • طراحی الگوی خانواده مستحکم" موضوع سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایراندر افق 1404 هجری شمسی" / فاطمه حاجیان مقدم، غلامرضا غفاری، رضا صالحی امیری
  • مطالعه جامعه شناختی  تغییرات گفتمانی نسل‌های سه گانه خانواده ایرانی /انسیه زواره، عالیه شکربیگی، تقی آزاد ارمکی
  • برساخت اجتماعی هم باشی بر اساس تجربه زیسته نمونه ای از هم باشان / فرزانه فرامرزی، محمدصادق مهدوی، فرح ترکمان
    مطالعه پدیدارشناختی دلائل بی وفائی زناشویی / علی اصغر فیروزجائیان، حسن قدیری  
  • بررسی درک معنایی تداوم و تغییر خانواده( مطالعه‌ موردی شهر مریوان) / آکو کهنه‌پوشی،علیرضا کلدی، سیدمحمد سید میرزایی

به زودی فایل مقاله ها روی سایت مجله مطالعات اجتماعی ایران http://jss-isa.ir/ در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

 

مطالعات بهار96