شماره‌‌های جدید ( پاییز- زمستان 1394) مجله علمی- پژوهشی جامعه‌ شناسی ایران با مقاله‌ های زیر منتشر شد.

94 3 مجله جامعه شناسیدوره شانزدهم، شماره 3، پاییز 1394

 • شرمسارسازی بازپذیرکننده و بزهکاری: آزمون تجربی نظریة تلفیقی بریث وی / اکبر علیوردی نیا، محمدرضا حسنی
 • تحلیل تطبیقی کیفی عوامل مؤثر بر موازنه بین برابری و کارائی علمی نظام آموزش عالی / مسعود چلبی، رسول عباسی تقی دیزج
 • تأثیر سبک زندگی بر هویت قومی (مطالعه نمونه¬ای در استان لرستان) / نورالدین اله دادی، محمدجواد زاهدی، هوشنگ نایبی، شهناز صداقت زادگان
 • حوزه های کاربستِ رویکرد تاریخ فرهنگی در تحلیل تاریخ قاجاریه (مطالعه و ارزیابی منابع سفرنامهای) / محمد امیر احمدزاده
 • تطورات مفهوم طبقه در اندیشه‌های مارکسیستی با تاکید برآراء رایت / غلام رضا عظيمي
 • ناسیونالیسم و اسلام در کشاکش سازگاری و تناقض تحلیل و ارزیابی رابطۀ ناسیونالیسم و اسلام در آراء علی شریعتی / سید علی محمودی

94 4 مجله جامعه شناسی

 

 

دوره شانزدهم، شماره 4، زمستان 1394

 • امنیت هويت: مباني و چارچوب مفهومي / ابراهيم حاجياني
 • بررسی رابطه هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان بالاتر از 18 سال شهر تهران / علی رجبلو، افسانه کمالی، فاطمه رازکردانی شراهی
 • معضله پیشرفتِ جامعه‌شناسی (مورد مطالعات انقلاب) / محمّدرضا طالبان
 • بررسی انتقادی تئوری نخبگان در علوم اجتماعی و مفهوم پردازی مجدد آن با تأکید بر ساختار / محمد یزدانی نسب
 • تحلیل روایت چگونگی بازنمایی خانواده در سینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران / احسان آقابابایی
 • ادخال اجتماعی / علي ذكاوتي قراگزلو

 

برای دریافت فایل این مجله به سامانه jsi-isa.ir مراجعه نمایید.