جامعه شناسی کاربردی

جامعه شناسی کاربردی (اصطلاحات، مباحث، ابزارهای تحلیل و تمرین)

مولفان: استفان اف استیل. و جمی پرایس (2008)

مترجمان: دکتر حسن ملک، محمد حب وطن

انتشارات: سمت

سال نشر: اردیبهشت 1396معرفی کتاب:

كتاب حاضر از معدود كتاب‌ها در زمينه کاربردهای گوناگون دانش جامعه‌شناسي در زندگی روزمره است كه با این عنوان و محتوا در کشورمان منتشر شده است. این کتاب به یکی از رایج ترین پرسش ها در خصوص این دانش پاسخ می دهد و آن اینکه «از دانش جامعه شناسی چه استفاده‌اي میتوان کرد؟». كتاب ضمن نشان دادن ارتباط میان جامعه‌شناسي و كاربردهاي عملي آن، زمينه آشنايي دانشجويان با مبانی نظری این دانش را تا حدود زیادی فراهم مي‌سازد. در این کتاب اصول و جنبه های نظری جامعه شناسی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی معرفی و نحوه کاربرد آن برای تبیین مسایل اجتماعی و جنبه های مختلف زندگی روزمره توضیح داده شده است.

كتاب 16 فصل دارد كه هر كدام از آنها به يك موضوع يا مفهوم مهم جامعه‌شناختي و نحوه کاربرد آن در زندگي شخصي و حرفه‌اي ‌بویژه در محیط های شغلی، خانوادگی و محلی در اجتماعات شهری اختصاص دارد. در هر فصل، ابتدا اصطلاحات و مفاهيم کلیدي جامعه‌شناسي مربوط به آن فصل معرفی و موضوع‌هاي اصلي مورد بحث به طور خلاصه توضیح داده می شود ( کلید واژه ها و مباحث اصلی). سپس مهارت‌ها و تكنيك‌هاي موجود براي تحليل جامعه‌شناختي اين مفاهيم و موضوعات معرفي مي‌شوند (ابزارها). اين ابزارهای تحلیلی  شامل ابزارهای نظری و ابزارهای آينده‌نگری هستند.  ابزارهای نظری، شامل مهارت‌ها و روش‌هاي بنیادی و پایه برای فهم و به‌کارگیری موثر این مفاهیم جامعه‌شناختی در زندگی روزمره است؛ و ابزارهای آینده‌نگری زمينه را برای كشف افق‌هاي جديد، كاوش در آینده و دست‌يابي به بينش جامعه شناختی فراهم مي‌كند.در پایان هر فصل تعدادي مثال و تمرین كاربردي و عيني براي يادگيري و به‌كارگيري اين مهارت‌ها ارائه مي‌شود (خودآزمایی ها‌) که خود از مهمترین ویژگی ها و مزیت های این کتاب محسوب میگردد و میتواند در آموزش عملی دانش جامعه شناسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی مفید باشد.

به اعتقاد مترجم‌ها، اين كتاب مكمل بسيار مناسبي براي متون كلاسيك و نظري جامعه‌شناسي است و به عنوان يك درس كاربردي و عملي در كنار دروس نظري جامعه شناسی، مورد استفاده دانشجویان رشته‌هاي علوم اجتماعي قرار گيرد.مترجمان ترجمه حاضر را عاری از نقص نمی دانند و از نظرات اصلاحی و تکمیلی خوانندگان و صاحب نظران محترم در جهت رفع کاستی های موجود استقبال می کنند.

کتاب دارای سرفصل های زیر است.

 • فصلاولچگونهميتوانمازجامعه شناسياستفادهكنم؟
 • فصلدوممدل{ نظری}،سنجش وتفسيروداده ها .
 • فصلسومفرهنگوساختاراجتماعي
 • فصلچهارمگروه ها و سازمان ها .
 • فصلپنجمرفتارانحرافي
 • فصلششم تنوع و نابرابری.
 • فصلهفتمكاروشغل .
 • فصلهشتمازدواج و خانواده .
 • فصلنهمآموزش و پرورش .
 • فصلدهمدين .
 • فصليازدهمبهداشت و سلامت .
 • فصلدوازدهمقدرت و سياست .
 • فصلسيزدهمجمعيت وبوم شناسي انساني .
 • فصلچهاردهمتغييرات اجتماعي وآينده .
 • فصلپانزدهمجامعه شناسي به عنوان دانشي كارآفرين .
 • فصل شانزدهمباجامعه شناسي زندگي متفاوتي داشته باشيم