جامعه شناسی خانواده تاخیر ازدواججامعه شناسی خانواده (با تاکید بر تاخیر ازدواج در ایران)

مولف: قاسم اویسی فردویی

ناشر: آرنا

خلاصه کتاب

نظام خانواده در گذشته به عنوان تاثیرگذارترین نهاد بر حوزه های دیگر جامعه امروزه متاثر از عوامل مختلف ساختاری و کنشی با تحولات زیادی مواج شده است یکی از این تحولات را می تواند در الگوی ازدواج مشاهده کرد. در این میان موضوع تاخیر سن ازدواج از جمله مباحثی است که توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است کتاب حاضر ضمن اشاره به تحولات نظام خانواده اشکال مختلف ازدواج، رویکردها و عوامل تاخیر سن ازدواج در ایران را مورد واکاوی قرار داده است.