دگرگونی اجتماعی و فیلمهای سینمایی2دگرگونی اجتماعی و فیلم‌های سینمایی در ایران؛ جامعه‌شناسی فیلم‌های عامه پسند ایرانی (1309-1357)

تالیف: پرویز اجلالی

چاپ دوم: 1395

ناشر: انتشارات آگه