با اصلاح و بازبینی آیین نامه مربوط به حلقه های مطالعاتی در هیات مدیره انجمن، حلقه مطالعات مسایل اجتماعی زنان دور دوم فعالیت های خود را در سال 1396 با محوریت زنان و زندگی روزمره آغاز کرد.

اعضا دوره جدید حلقه بهترتیب الفبا:

 • پردیس عامری
 • زهرا فرمانی
 • زهرا نوعی
 • سارا پارساخو
 • شیما شعاعی
 • فاطمه سعیدخواه
 • فاطمه دهخدایی
 • علی طالبی
 • مریم حاتمی
 • منصوره معین الدینی
 • نگین باقری

*مدیر حلقه : پردیس عامری