گروه جامعه شناسی جنسیت و زنان (مطالعات زنان) انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

بررسی ابعاد مساله مادری (نشست هفتم)

  • مادری و نظم جنسیتی / فاطمه موسوی (دانشجوی دکترای جامعه شناسی)
  • برررسی مادری از رویکردهای مختلف/ دکتر اعزازی (استاد دانشگاه و جامعه شناس)

زمان: دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 17 الی 19

مکان:بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

بررسی ابعاد مادری