گروه جامعه شناسی جنسیت (مطالعات زنان) نشست چهارم از سلسله نشستهای بررسی ابعاد مادری و مسائل آن را برگزار می کند:

مشاوره های روانشناسان و تعاریف غلط از مادری

 سخنران: دکتر رابعه موحد

مسئولیت سنگین مادری و بازوهای ضعیف خدمات اجتماعی

سخنران: فرشته ذاکر

زمان: دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 17 الی 19 

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران