گروه جامعه شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان) انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند:

  • مادری و مسائل مادران / سخنران: دکتر شهلا اعزازی
  • نوع دیگری از مادری / سخنران: غزاله پرنیان

زمان: دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 17 تا 19

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران