بدین‌وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن جامعه شناسی ایران می‌رساند جلسه انتخابات اعضای شورای مدیریت گروه علمی-تخصصی جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان) روز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه 1395 با حضور اعضای این گروه برگزار و اعضای شورای مدیریت پس از رای گیری مکتوب به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای شورای مدیریت (به ترتیب حروف الفبا):

  • شهلا اعزازی
  • مسرت امیر ابراهیمی
  • سعادت پیرانی
  • نیره توکلی
  • نسرین ظریف مرادیان
  • فاطمه موسوی ویایه
  • مریم میرزانژاد