رویکردی تفسیری بر هم بالینی

گروه علمی - تخصصی جامعه شناسی خانواده برگزار می کند:

رویکردی تفسیری بر هم بالینی (ازدواج سفید)  در بستر پژوهش

سخنرانان

  • دکتر حسین ابوالحسن تنهایی
  • دکتر احمد بخارایی
  • فرزانه فرامرزی

با حضور: دکتر عالیه شکربیگی

زمان: دوشنبه 20 آذر 96 ساعت 15 تا 17

مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران