توسعه اجتماعی فرهنگی در ایران مازندران

برگزار کنندگان: مؤسسه آموزش عالی سبز با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران دفتر مازندران و سایر نهادها

زمان برگزاری: 23 آذر ماه 1396

مهلت ارسال اصل مقاله: 20 آبان 1396

زمان اعلام نتایج داوری: 10 آذر 1396

محورهای همایش:

  • عوامل و موانع مؤثر در توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران
  • تحلیل و تبیین وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران
  • آسیب شناسی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران
  • ویژگیها ومشخصات توسعه فرهنگی و اجتماعی در ایران
  • دستاوردهای نظری توسعه فرهنگی و اجتماعی در ایران
  • مقایسه وضعیت توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران و جهان