کنگره دانش اعتیاد 11

پنل مشترک انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد روز پنج شنبه 23 شهریور ماه 1396 از ساعت 16 تا 18 در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میشود.