زمان: 1 و 2 آذرماه 1396

مکان: آمفی تئاتر موسسه خیریه محک

محور کنگره: ارائه خدمات حمایتی به کودک و مراقبین (خانواده و تیم درمان) در فرمان درمان چند تخصصی سرطان کودک در مراحل تشخیص، سیر درمان، پیگیری، بازگشت به زندگی عادی، سوگ و پس از سوگ

تلفن دبیرخانه: 23501347

نقش حمایتی سرطان